När främjandet av miljön är del av företagets DNA

När främjandet av miljön är del av företagets DNA 1

HPE är i dess ursprungliga konstellation i form av HP ett av världens äldsta IT bolag då företaget grundes redan 1939 av David Packard, William Redington Hewlett. Två visionärer som redan för åttio år sedan hade tankar på hur tekniken skulle harmonisera med miljön. Självklart inte med samma omfång och djup som dagens samhälle kräver men tankar som vid tiden det begav sig säkerligen var lika revolutionerande som produkterna som tog fram.

Detta tankesätt har sedan följd med HP och precis som företaget vuxit ordentligt under årens lopp och i dag skulle vi vilja säga att HPE är ett av företag som leder miljöarbetet och det fundamentala ”tänket” kring alla delar som rör IT på både en global och en lokal nivå.

  • Förutom våra produkter och tjänster så är en av våra primära uppgifter att hjälpa kunder att minska sin negativa påverkan på miljön. Detta är ett arbetssätt som funnits inom företagets väggar mer eller mindre sedan starten och sedan ett flera år så är HPE en ledande aktör inom allt som rör miljöfrämjande åtgärder, något som bland annat återspeglas i den senaste rapporten från Dow Jones Sustainability Indices där vi innehar en topplacering, berättar Mateo Dugand Technologist, Circular Economy, IT Efficiency and Sustainability på Hewlett Packard Enterprise.

Globala mål för hela kedjan

Grunden för HPEs miljö- och hållbarhetsmål har alltid en grund baserad på forskning vilken till stora delar kommer från externa organisationer men delvis även från en ständigt växande intern R&D avdelning där HPE årligen avsätter stora medel. Dessa mål omfattar inte bara skyddande av miljön i alla dess områden utan hanterar även frågor som förbättrande av mänskliga rättigheter. Allt utifrån en grundtanke på det är absolut nödvändigt att göra framsteg för samhället som helhet genom att bedriva verksamhet på ett etiskt, hållbart och socialt medvetet sätt.

Nu är det så klart inte någon nyhet att företag har detta typ synsätt men det som för HPE så unika är att företaget tar hela konceptet ett, eller till och med flera steg längre genom att i alla lägen jobba med hela kedjan. Detta omfattar då både underleverantörer och partner där samtliga sak arbeta efter samma grundmål. Ett tydligt exempel på detta är Paris avtalet som HPE både efterföljer och i många delar även vida överträffar och målet är även att samtliga partners ska göra detsamma och detta på en global nivå.

  • Vi samarbetar med i princip alla större organisationer och följer de vetenskapliga råd och rekommendationer som är allmänt vedertagna. Ett exempel på detta är IPCCs carbon budget som vi efterlever och även överträffar och där vi har satt upp ett mål med att minska Carbon nivåerna med 55% fram till 2020 jämfört med 2016 års siffror.
    Men då HPE är ett globalt bolag med många partners och underleverantörer så har vi även ett mål med att hela vår leveranskedja ska minska sin påverkan med 15%, allt för att vi tillsammans ska kunna uppnå ambitionen från Parisavtalet med en maximal temperaturhöjning på 1,5 grader.
    Ytterligare ett internt mål som HPE jobbar mot är att våra produkter vid 2025 ska vara 30 gånger mer energieffektiva jämfört med dagens enheter vilket tydligt visar på hur dedikerade HPE är inom detta område, säger Mateo.

Den cirkulära ekonomins nya fas

Trots att vi under senare år börjat närma oss vad som kan likna mer traditionella resor till andra planeter så står vi ändå inför det fakta att vi bara har en jord med begränsad mängd tillgängliga resurser. Detta var grunden till att den cirkulära ekonomin började ta form. Oaktat att gemene man/kvinna kanske inte känt till begreppet mer än cirka det senaste decenniet så har tankarna på en mer öppen ekonomi kring resursutnyttjande spår ända tillbaks till mitten av 1960-talet då Kenneth Boulding presenterade sin artikel ”The Economics of the Coming Spaceship Earth”.

Men det var först på 1990-talet som konceptet fick en mer vetenskaplig grund där vi även inom all form av tillverkningsindustri började se på hur effekterna av hur en produkt, redan på designstadiet, kunde påverka och inverka på miljön. Detta gjorde att även HPE (dåvarande HP) 1992 började arbeta efter vad som kallas Design for enviroment, design for the future och design for energy efficency. Vilket bland annat innebär att större vikt läggs på materialinnovation med generellt mindre material i utrustningen samt att alla ämnen eller delar som är farliga nu eller i framtiden ska minimeras eller helt tas bort.

När främjandet av miljön är del av företagets DNA 2
Mateo Dugand Technologist, Circular Economy, IT Efficiency and Sustainability på Hewlett Packard Enterprise

Det är även i denna tidsperiod som allt större fokus läggs på att delar ska kunna återvinnas och vi påbörjar ersätta det sista steget, ”kasta” från tidigare ekonomier med det nya ”återvinn”, där materialet i produkter får en längre total levnadstid.

Men sedan en tid tillbaka är vi på väg in i nästa fas av denna cirkulära ekonomi, där återvinning kompletteras eller ersätts med renoverade och återanvända produkter vilket ytterligare minskar vår totala belastning på miljön.

  • HPE har alltid arbetat med att i så stor grad som möjligt använda återvunna delar som grund för alla våra produkter men framför allt så har vi under senare år i en allt större grad kompletterat detta med renoverade enheter. Vi har idag två stora anläggningar i Andover, Massachusetts och Erskine, Scotland där vi på en årlig basis tar in miljontals IT produkter av olika slag och utav dessa så renoveras och återanvänds mer än 89 procent. Resterade delar och enheter återvinns till fullo och här jobbar vi tillsammans med över 60 globalt placerade partners.
  • Intressant i detta sammanhang är att vi inte bara hantera enheter och produkter från HPE utan även tar hand om och renoverar konkurrenters produkter och detta tror vi är en extremt viktig del. Vi måste, om inte annat än för miljön, bygga samarbeten. Samarbeten som både ökar förståelsen men som även ökar den generella insikten. Samtidigt så skapar dessa samarbeten en närmare relation mellan oss och våra kunder och partners, förklarar Mateo.

Med rätt ledare och samarbeten kommer vi att lyckas

Precis som med det mesta här i livet så är det ingen som kan göra eller lösa alla problem men vi kan alla göra lite och framför allt göra vårt bästa för att dra vårt strå till stacken och på detta sätt bygga en framtida grund för nästa och nästkommande generationer. Men på samma sätt så måste vi här även våga bygga nya broar och inte bara se till personlig vinning utan det är tillsammans som vi kan och kommer att lyckas.

HPE visar med sitt tydliga ledarskap inom i princip alla miljö- och hållbarhetsrelaterade områden att det är precis detta som behöves, någon som vågar gå före och leda vägen och som genom tydliga partnerskap och ett aktivt arbete i kedjans båda riktningar, det vill säga både med leverantörer och partners samt kunder kan ena oss mot en positiv framtid, i varje fall inom IT-sektorn.

  • Vi är inte ledare bara genom att toppa statistik, riktiga ledare är de som andra följer och det är denna roll som HPE vill ta inom miljö- och hållbarhetsarbetet. Och med flera ledare inom olika områden så är jag övertygad om att vi tillsammans kommer att uppnå det gemensamma målet med att rädda vår jord och framtid, avslutar Mateo.

För mer information om HPE:s arbete besök;

https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2019/06/hewlett-packard-enterprise-releases-4th-annual-esg-report.html

https://www.hpe.com/us/en/newsroom/blog-post/2018/12/the-circular-economy-enabling-sustainability-for-business-and-planet.html

https://www.hpe.com/us/en/newsroom/blog-post/2019/05/a-world-without-waste.html

https://www.robecosam.com/csa/csa-resources/industry-leaders.html

 

Related Articles