15 kommuner fick bidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor 2022
Hem MILJÖ 15 kommuner tilldelades bidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor 2022

15 kommuner tilldelades bidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor 2022

Publicerat av: Redaktionen

Kommuner kan ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i områden med befintlig bebyggelse.

Totalt 15 kommuner tilldelades bidrag under 2022.

MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – främst ras, skred, skogsbrand, storm och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat och att skydda samhällsviktig verksamhet. En del i detta arbete är att fördela statsbidrag till kommuner.

– Klimatförändringarna gör att det förebyggande arbetet blir allt viktigare. Alla med ett ansvar behöver identifiera risker och vidta åtgärder för att förhindra olyckor och andra negativa klimateffekter, så långt det är möjligt. Det är avgörande för hur stora konsekvenserna blir av naturolyckor nu och i framtiden, säger Ida Axelsson Wall, samordnare och handläggare på MSB.

Kommuner som fått bidrag under 2022

Under 2022 fördelade MSB drygt 230 miljoner kronor till kommunerna för förebyggande åtgärder. Storleken på projekten varierar, och en kommun kan få upp till 60 procent av sina kostnader för en åtgärd.

– Detta år var det många som fick bidrag för att förebygga översvämningar, exempel på det är Kristianstad och Vellinge som båda har stora, omfattande projekt på gång. Vi har även fattat beslut om mindre åtgärder såsom skydd av fastigheter från bergras i Munkedals kommun liksom utredningar för att förebygga erosionsskador i Ragunda kommun, berättar Ida Axelsson Wall.

Totalt har 15 kommuner fått bidrag under 2022, se tabellen nedan.

 

Fördelning 2022 – statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor
Kommun – åtgärdens namn Typ av naturolycka Utbetalt bidrag 2022 (kr)
Arvika – Översvämningsskydd Arvika stad Översvämning 7 240 042
Eskilstuna – Ersättning av dammanläggning vid Hyndevadsdammen Översvämning 24 300 000
Gnosjö – Höjning av Brogatan i Hillerstorp Översvämning 450 000
Göteborg – Packhuskajen Älvkantskydd – etapp 1 Översvämning 11 700 000
Göteborg – Stabilitetsåtgärder Utby – del 2 Skred 1 165 000
Härryda – Översvämningsskydd längs Mölndalsån genom Mölnycke Översvämning 4 328 315
Hässleholm – Skredsäkring Pilhyllan Skred 760 000
Kristianstad – Pyntens pumpstation Översvämning 80 125 000
Mark – Skredsäkring Hedbo Skene Skred 8 666 000
Munkedal – Förebyggande åtgärder mot bergras i Gårvik Bergras 363 000
Mölndal – Översvämningsskydd Mölndalsån Översvämning 37 620 000
Olofström – Förebyggande åtgärder mot erosion längs Dannfeldtsvägen Erosion 2 407 000
Ragunda – Utredning erosion Tjärnsviksdalen Erosion 531 000
Stenungsund – Erosionsskydd kajen Erosion 7 302 000
Vellinge – Översvämningsskydd Falsterbonäs Översvämning 36 025 000
Värnamo – Skyddsvallar Lagan Översvämning 8 228 000
Länsstyrelserna – kostnader enligt översvämningsförordningen 4 295 377
Summa 235 505 734
Vad är bidraget till för?

Bidrag kan ges för åtgärder som minskar sannolikheten för eller konsekvenserna av naturolyckor i områden med befintlig bebyggelse. Bidraget omfattar naturolyckor i form av översvämning, ras, skred eller erosion. Exempel på åtgärder är vallar, pumpar och fördröjningsmagasin liksom tryckbankar, spontning och avschaktning av slänter.

Under 2022 trädde en förordning i kraft gällande statsbidraget (SFS 2022:1395). Genom denna förordning tydliggörs exempelvis syftet med statsbidraget; att det är till för att värna människors liv och hälsa och hindra skador på egendom och miljö, upprätthålla samhällsviktig verksamhet eller för att anpassa samhället ett förändrat klimat.

Ansökningsperioder för 2023

Under 2023 utökas antalet ansökningstillfällen till två. Den första perioden är öppen mellan 9 januari och 1 mars och den andra är öppen mellan 1 juni och 1 september.

MSB om anslagets storlek

Anslaget till statsbidraget har varierat under åren och höjdes 2022 till drygt 500 miljoner kronor. När anslaget höjdes under 2022 har MSB också fått mer resurser till att arbeta med statsbidraget.

15 kommuner fick bidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor 2022De flesta åtgärder är komplexa och kräver en lång förberedelse hos kommunerna. Att ta fram åtgärder är en process som tar tid; kommunerna behöver identifiera risken, prioritera områden och utreda förutsättningarna på den valda platsen. Utifrån det underlaget kan kommunen sedan utforma en fysisk åtgärd att söka om statsbidrag för.

Under 2022 inkom ansökningar med ett sammanlagt sökt belopp på nästan 950 miljoner kronor, så behovet i landet är stort.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>