Kartläggning av statliga initiativ för att hantera näringslivets miljörisker i globala leverantörskedjor

Kartläggning av statliga initiativ för att hantera näringslivets miljörisker i globala leverantörskedjor 1

Tillväxtanalys publicerade kartläggning av statligt initierade insatser i Sverige, EU och tio andra länder visar på en bred palett av åtgärder. Men initiativen spretar.

– Trots att miljörisker i leverantörskedjorna hör till näringslivets svåraste utmaningar i den gröna omställningen så har ingen av staterna i de studerade länderna en heltäckande styrmedelsmix för arbetet mot miljörelaterade risker, säger Henrik Hermansson, analytiker vid Tillväxtanalys och fortsätter.

– Riskhantering i leverantörskedjor är konkurrensstärkande men samtidigt bland de mest komplicerade åtgärder som företag och stater kan vidta. Begränsad rådighet hos både företagen och staten har lett till betydande institutionell innovation med nya typer av styrmedel och arbetssätt, ofta inriktade mot att skapa och sprida information och kompetens.

Tillväxtanalys kartläggning påkar på att Sverige snart kommer att behöva ta ställning i flera internationella policyprocesser. Det gäller bland annat diskussionen inom EU och OECD om utvecklade riktlinjer och regler för företagens due diligence.

Related Articles