Miljöbyggnad – populäraste systemet
Hem HÅLLBAR BYGGBRANSCH Den populäraste systemet nuförtiden är Miljöbyggnad

Den populäraste systemet nuförtiden är Miljöbyggnad

Publicerat av: Redaktionen

Certifieringssystemet Miljöbyggnad (och även Miljöbyggnad iDrift) kommer att moderniseras.

En av de viktiga förändringarna blir att nya manualen för Miljöbyggnad kommer att linjera med EU:s taxonomi.

Av de certifieringssystem som används i Sverige är Miljöbyggnad det som förekommer mest. Miljöbyggnad kan tillämpas för de flesta typer av byggnader, från småhus och flerbostadshus till förskolor och skolor, kontor, sjukhus, hotell och andra verksamheter. Kravet är att byggnaden har Atemp-ytor och vistelseytor. Om exempelvis en industribyggnad innehåller personalutrymmen kan hela industribyggnaden certifieras.

För närvarande finns mer än två tusen Miljöbyggnader, där 1139 är preliminärt certifierade och 1059 har fått sin slutliga certifiering. Miljöbyggnad är utvecklat för Sverige och baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt på svensk byggpraxis. Miljöbyggnad (och även Miljöbyggnad iDrift) ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council – SGBC.

Manualen för Miljöbyggnad har förekommit i olika versioner. Den nu gällande är Miljöbyggnad 3.2.

Energi

För en byggnad certifierad med Miljöbyggnad kan hyresgästen/brukaren räkna med att energiförbrukningen är lägre än hos genomsnittsbyggnaden. Utöver att byggnaden kräver mindre energi för att värmas upp på vintern, projekteras och produceras en Miljöbyggnad för att begränsa behovet av kyla under sommaren. Den energi som byggnaden trots allt behöver ska i så stor utsträckning som möjligt ha förnybart ursprung. Lokalt producerad energi prioriteras.

När en Miljöbyggnad projekteras görs bland annat en livscykelanalys på grund och stomme för att beräkna hur stort växthusgasutsläpp CO2e dessa byggdelar ger upphov till.

Inomhusmiljö

En Miljöbyggnad har ett bra dagsljusinsläpp och inomhusklimatet både varma sommardagar och kalla vinternätter är kontrollerat för att hålla en nivå som brukarna trivs med. Ventilationen är tillräcklig för att ge en bra inomhusluft. Byggnaden måste dessutom bland annat ha fullgoda solskydd. Ljudmiljön är uppmätt och ska klara godtagbara nivåer såväl vad gäller ljud mellan lägenheter och mellan olika lokaler, som från tekniska installationer och yttre buller.

Material

Miljöbyggnad – populäraste systemetByggmaterialen måste dokumenteras korrekt och de värsta kemikalierna får inte finnas när man bygger nytt. Är det fråga om en renovering ska det finnas vetskap att de material som inte längre är tillåtna har tagits bort under renoveringen. Man kan känna sig trygg i en Miljöbyggnad eftersom det är dokumenterat att inbyggda material inte innehåller farliga eller hormonstörande ämnen, eller i vilket fall som helst med halter som inte är skadliga.

Kostnadseffektivt

Att certifiera för Miljöbyggnad är enkelt och kostnadseffektivt. Fastighetsägare eller andra som står i begrepp att låta certifiera en byggnad, rekommenderas att anlita en certifierad Miljöbyggnadssamordnare i sitt projekt, detta för att certifieringsprocessen ska bli så enkel och effektiv som möjligt. Ett stort antal konsultföretag har utbildade Miljöbyggnadssamordnare och erbjuder tjänster inom området. Alla marknadsledande företag som Afry, Bengt Dahlgren, Ramböll, Sweco och WSP erbjuder Miljöbyggnadssamordnare och andra tjänster för certifiering. Flera större entreprenörer och byggherrar har egna Miljöbyggnadssamordnare.

Det är viktigt att från början i projektet få med Miljöbyggnads krav och hur de ska redovisas. Då blir det kostnadseffektivt, jämfört med om kraven beaktas först i ett senare skede. I början ska man också bestämma vilken betygsnivå projektet ska inriktas på, Brons, Silver eller Guld. Det är också möjligt att exempelvis välja Silver i grunden och Guld för vissa indikatorer.

Certifieringssystemet Miljöbyggnad tar hänsyn till och mäter miljöprestanda inom 15 olika områden. Dokument som visar hur högt prestandan har nått inom respektive område granskas av en oberoende tredjepartsgranskare. Inom tre år kommer man tillbaka för att göra en verifiering, för att kontrollera att byggnaden uppfyller de kriterier man projekterat för. Först då blir byggnaden slutligt certifierad.

En byggnad som certifieras enligt Miljöbyggnad måste uppfylla kraven i 15 indikatorer:

1. Värmeeffektbehov

2. Solvärmelast

3. Energianvändning

4. Andel förnybar energi

5. Ljud

6. Radon

7. Ventilation

8. Fuktsäkerhet

9. Termiskt klimat vinter

10. Termiskt klimat sommar

11. Dagsljus

12. Legionella

13. Loggbok med byggvaror

14. Utfasning av farliga ämnen

15. Klimatpåverkan byggskede

Efter utvärdering av respektive indikator och sammanräkning kan betygsnivån fastställas. För nivån Brons räcker det visserligen enbart att lagkrav och rekommendationer följs, men eftersom certifieringsprocessen ser till att detta görs, ger det en trygghet att byggnaden verkligen uppfyller alla krav och regler.

Flertalet som låter certifiera sin byggnad väljer nivån Silver. Då måste den klara en bra bit över Brons-nivån. Bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre. Silver är en tydlig markering att fastighetsägaren har miljöambitioner.

För att klara Guld är kraven mycket höga. Bland annat får inte radonhalten överstiga en fjärdedel av lagstadgat krav. För Guld måste det säkerställas att innemiljön är mycket bra, något som görs genom mätningar eller en enkät bland brukarna.

Verifiering och varaktighet

Miljöbyggnad är unik bland de certifieringssystem som används i Sverige eftersom byggnaden måste verifieras efter tre år. Det innebär att för alla byggnader som fått en preliminär certifiering och ett preliminärt betyg, måste aktuell information om byggnadens prestanda skickas in efter att den varit i drift i tre år. Verifieringsansökan granskas av en oberoende tredje part.

För certifieringar som har utförts enligt Miljöbyggnad version 3.X och framåt, är certifieringen giltig i fem år efter certifiering. Därefter måste återrapportering göras var femte år för att certifieringen ska fortsätta vara giltig. Vid återrapporteringen måste det styrkas att byggnaden uppfyller de kriterier som gällde när certifieringen godkändes.

Utökad granskning

Sedan 2016 granskas utvalda byggnader som ansöker om certifiering, samt nyproducerade byggnader som ska verifieras, närmare – en så kallad utökad granskning, då uppgifter i ansökan jämförs med byggnaden. För de ansökningar som väljs ut för utökad granskning kontaktar SGBC fastighetsägarna för vidare information.

Miljöbyggnad används mest för nybyggnader, men går även att använda vid större ombyggnader.

Grundläggande principer för Miljöbyggnad

• Bidrar till uppfyllelse av miljökvalitetsmålen

• Ska vara kostnadseffektivt

• Ska vara enkelt att förstå, förklara och implementera

• Ska ha begränsad omfattning

• Baseras på vetenskapligt underbyggda indikatorer

• Innebär kvalitetskontroll av handlingar

• Omfattar det fastighetsägaren kan påverka

• Innehåller verifiering i färdig byggnad

• Har enbart obligatoriska indikatorer

• Omfattar hela byggnaden vid certifiering

Gröna bolån

Allt fler banker ger fördelaktiga bolån för den som bor i en certifierad byggnad. För att styrka att den är certifierad med Miljöbyggnad kan låntagaren behöva visa upp ett certifikat. Detta finns hos fastighetsägaren eller hos styrelsen i bostadsrättsföreningen. Ett annat sätt att styrka att byggnaden är certifierad är att visa banken att byggnaden finns under SGBC:s statistiksida. På denna sida finns alla byggnader som är certifierade. Byggnader som inte klarar sin verifiering tas bort från denna lista, vilket gör att banken kan känna sig trygg att listan alltid är aktuell.

Betygsnivåer i Miljöbyggnad:

• För att uppnå Brons räcker det att följa lagkrav och existerande rekommendationer. Men bygger man enligt Miljöbyggnad så innebär det att certifieringsprocessen kommer gå igenom att man verkligt gjort detta. Det ger trygghet att byggnaden uppfyller alla krav och regler.

• För att uppnå Silver måste byggnaden klara Brons med råge. De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål. Det är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på de som ska vistas i byggnaden. För Silver krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre.

• Endast byggherrar med mycket höga miljöambitioner kan satsa på Guld. Kraven som ställs är höga, till exempel tillåts inte radonhalten vara högre än en fjärdedel av lagstadgat krav. För att nå upp till Guld behöver det säkerställas ytterligare att innemiljön är mycket bra, något som görs genom mätningar eller genom att tillfråga de som bor eller jobbar i byggnaden om vad de anser om innemiljön.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>