Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!
Hem EVENT Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Publicerat av: Redaktionen

Hur levererar företagen på Agenda 2030? Och hur når politik och offentlig sektor de globala målen? Kan dessutom filantroper och civilsamhälle bidra till att nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling?Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Det diskuterades på Entreprenörskapsforums konferens den 24 oktober. På scen stod bland andra H.K.H. Prinsessan Sofia, Jan Eliasson och Hedda Påhlson-Möller.Hur står det till med de globala målen?

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för en bättre värld, Agenda 2030 för hållbar utveckling. Genom avtalet har FN-länderna förbundit sig att tillsammans uppnå socialt, miljömässig och hållbar utveckling,  berättade Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum och dagens moderator.

Dagens förste talare var Calle Strand, communications manager på The New Division, en kommunikationsbyrå med fokus på hållbarhet som startades av Jakob Trollbäck som formulerade de 17 globala målen åt FN. Byrån arbetar med att tydliggöra målen och delmålen.

Det är svårt att engagera sig i det man inte förstår och vi gör det komplexa enklare.  Vi kortade beskrivningarna av målen, skapade illustrationer och konkretiserade aktiviteter för att möta målen, berättade Calle Strand.

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Calle Strand

Hanna Stanton, verksamhetschef Thegoals.org, menade att utbildning för att skapa kunskap är centralt för att kunna möta de globala målen. Hon berättade att Thegoals.se strävar efter att vara tillgängliga för alla, även de som inte har den senaste tekniken. Tekniken ger henne även hopp. Den första uppkopplade generationen blir den första hållbara generationen, enligt Stanton.

Vi uppmuntrar till att själv undersöka och förstå så att det går in i hjärtat och skapar verklig vilja att förändra. Hur ser det ut när vi skapar business as unusual?

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Hanna Stanton

Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv, pekade på att vi kanske behövde ympa in lite stolthet.  Sverige ligger ändå på andra plats vad gäller genomförande av målen, näst efter Danmark.

Det som skiljer Danmark och Sverige åt är att vi har större utmaningar vad gäller den sociala hållbarheten. Vi har till exempel blivit sämre på att skapa en likvärdig utbildning för alla. Samtidigt är Sverige bäst vad gäller tekniklösningar men det finns behov att se över regelstrukturen så att vi inte hindrar innovation, sa af Ugglas.

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Bo-Erik Pers, Caroline af Ugglas och Pernilla Norlin (moderator)

De globala målen är nyckeln till att skapa samhällsnytta på global nivå, menade Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret. Det händer otroligt mycket positivt på företagsfronten. Samtidigt är svensk stålindustri den största utsläpparen i Sverige, så inte minst där måste vi ta ett stort och samlat grepp.

För att kunna värdera effekterna av våra insatser måste vi ge oss på hela målkomplexet. De är i min mening odelbara. Det är en stor uppgift och kan tyckas övermäktigt men det är det som måste göras, sa Pers.

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Bo-Erik Pers

Hur når politik och offentlig sektor de globala målen?

Samarbetet mellan det offentliga, näringslivet och den ideella sektorn har aldrig varit viktigare underströk Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket. Ingen kan själva uppfylla målen utan alla bitar och aktörer hänger ihop.

Allt Tillväxtverket gör syftar till att skapa långsiktigt konkurrenskraftiga företag och regioner och det innefattar långsiktig hållbarhet. Den digitala utvecklingen är en nyckel i det arbetet, sa Nordlöf.

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Gunilla Nordlöf

Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande Leksand (C) pekade på att en svensk kommun redan i grunden är orienterad mot Agenda 2030 men att hållbarhetsmålen ger en möjlighet till sammanhang och gemensam vision. Hon menade att alla partier arbetar med målen men att politisk färg avgör vilka mål som prioriteras.

De globala målen är väldigt bra för det finns något för alla. Det som är avgörande är att alla bidrar. Ingen kan göra allt men alla kan göra något, sa Liljeberg.

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Gunilla Nordlöf, Ulrika Liljeberg

Klimatet var länge en politisk fråga men nu ser vi att det är i näringslivet de stora greppen tas, sa Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson (L). Det går knappt att hitta ett företag i Sverige som inte arbetar med de globala målen. Näringslivet är i en positiv spiral och går före politiken i detta arbete, menade Persson.

Kraften när akademi, näringsliv och politik går åt samma håll är oerhörd. Även om det absolut finns en oro nu när handeln minskar, vilket främst drabbar låg- och medelinkomstländer såväl som det påverkar de globala målen negativt.

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Kristina Persson, Mats Persson

Kristina Persson, grundare Global Utmaning, lyfte att Sverige enligt SCB:s mätning redan har uppfyllt ungefär 20 procent av målen. Med det sagt är jag inte så säker på att agenda 2030 har förändrat så mycket, vi jobbade redan på det sättet innan målen kom till, sa Persson. Målen har dock skapat engagemang såväl som stimulerat fokus och konkretiserat arbete. Men enligt Persson finns mycket kvar att göra. Hon pekade på att det saknas policystöd, ett långsiktigt och mindre stuprörsorienterat arbetssätt. Vilket inte är förenligt med det nuvarande politiska systemet.

Politiken är för reaktiv och kortsiktig. Stöd och regelförändringar efterfrågas av företag som vill ställa om men där är inte politiken lyhörd. Vi måste sätta lösningarna i fokus och gå till botten med vad som orsakat problemen. Det kräver kraftfull samverkan mellan politik och näringsliv.

Ekonomiska, sociala och miljömässiga mål – går de ihop?

Lars Niklasson, biträdande professor Linköpings universitet, har skrivit en bok om styrkor och svagheter med de globala målen. Han vill gärna lägga fokus på hur vi kan förbättra målen och ser dem som en användbar politisk strategi och ett sätt att gå förbi stuprör på global nivå. Niklasson pekade på att målen är generellt formulerade och lämnar utrymme för de enskilda länderna att tänka ut hur de ska implementeras. Det fungerar bra för ett land som Sverige men kan bli svårare för länder med svaga regeringar. Vidare lyfte han att det inte finns några sanktioner förutom grupptryck som är förhållandevis svagt och att god governance är en förutsättning för att åtgärder ska vara effektiva. Han pekade på att målen bäst fungerar i omvänd ordning:

Kort sagt är den inbyggda strategin att en god statsapparat leder till tillväxt, handel och ny teknik vilket skapar resurser och välfärdssystem och till sist gör att det är möjligt att möta miljöutmaningar.

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Lars Niklasson

Hur levererar företagen på de globala målen?

Magnus Billing, vd Alecta, satte stort hopp till den nya taxonomin och EU-standard för gröna obligationer. Det kommer att underlätta, inte minst för oss investerare, sa Billing. Vidare underströk han att det finns politiska problem som bottnar i att det finns olika synsätt i olika länder vilket skapar otrygghet. Vad händer om ekonomin vänder neråt, kommer målen då överges för andra prioriteringar?

God miljömedvetenhet startar med god governance och vi i finansbranschen har ett ansvar att stödja den utvecklingen. Det gynnar oss alla långsiktigt.

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Magnus Billing och Peter Bodin

Företagen måste ta sitt ansvar om vi ska nå målen, menade Peter Bodin, vd Grant Thornton International. Dessutom kommer de snart vara out of business om de inte arbetar med hållbarhet. Vi ligger långt framme i denna process i Sverige och är ett föredöme i världen men det går för långsamt.

Sverige har stora möjligheter vad gäller att skapa innovativa lösningar. Dessutom går det att koppla hållbarhetsmålen till verksamheten i de flesta branscher och använda det som en konkurrensfördel, sa Bodin.

Vi har en plan, sa Liza Jonson, vd Swedbank Robur. Vi har både ledarskap och en vision om att bli världsledande i hållbart företagande. Nyckeln för att nå målen är att utnyttja det kapital vi redan har byggt upp och investera det hållbart. Men det svenska kapitalet utgör bara en promille, så partnerskap är avgörande, menade Jonson.

GIST är lovande för att få till en förflyttning av en stor bulk av det befintliga kapitalet. Det är ingen enkel resa men vi har redan framgångsrikt gjort det i Sverige. Förflyttning av det befintliga kapitalet är avgörande för att nå målen till 2030.

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Liza Jonson, Maria Björholt

Vi investerar i bolag som går med vinst men även levererar på hållbarhetsmålen, berättade Maria Björholt, CFO Norrsken Foundation. Hon tror att bolagen framöver kommer att behöva redovisa verksamhetens totala impact. Dessutom efterlyste hon policystöd och standarder som kan underlätta jämförelse och datainsamling.

Företagens hållbarhetsarbete kommer att spela roll. Vi funderar mycket på hur vi kan sätta press på våra bolag inför den förändring som kommer att ske utan att lägga på en för stor börda med rapporteringskrav.

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Peter Bodin, Liza Jonson och Maria Björholt

Samtal med H.K.H. Prinsessan Sofia

Det är oerhört positivt att det finns en samsyn i att vi måste arbeta tillsammans för att nå målen, inledde H.K.H. Prinsessan Sofia. Genom sitt engagemang i Project Playground och Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse har Prinsessan Sofia lång erfarenhet av att arbeta med de globala målen. Project Playground arbetar för att flytta barn i utanförskap till innanförskap och verksamheten är utformad med ett medvetet holistiskt perspektiv vilket kan kopplas till de globala målen, berättade Prinsessan Sofia.

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Pernilla Norlin och H.K.H Prinsessan Sofia

Även demokratimålen är viktiga för Prinsessan Sofia och arbetet i Prinsparets Stiftelse syftar till att värna ett demokratiskt och tryggt klimat på Internet.

Internet är en fantastisk kraft men den första uppkopplade generationen är väldigt ensamma och utsatta på nätet. De möter ofta hot, hat och trakasserier, och i grunden är det ett demokratiskt problem.

Vi vill verka för en tryggare värld. Genom att även arbeta för att sprida kunskap om dyslexi lyfter vi den kognitiva mångfalden. Är vi lika kommer vi ingenstans men är vi olika kan vi komma långt, sa Prinsessan Sofia.

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Pernilla Norlin och H.K.H Prinsessan Sofia

Så når vi de globala målen!

Hedda Påhlson-Möller, vd och grundare TIIME.org, har lång erfarenhet av att arbeta med filantropi och impact investing. Hon arbetar runt om i Europa för att flytta fram samtalet om hållbara och ansvarsfulla investeringar. Enligt Påhlson-Möller är Sverige ett undantag, konversationen här skiljer sig avsevärt från den i Europa.

Impact investing handlar om att få maximalt positiva effekter av dina investeringar. Det är hit jag försöker styra de med kapital för att mobilisera resurserna.

Enligt Påhlson-Möller innebär inte impact investment att du måste göra avkall på avkastningen och att det ofta handlar om att förändra synsättet hos investerarna.

Nyckeln ligger i att få människor att känna att de kan vara en del av lösningen.

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Hedda Påhlson-Möller

Djaffar Shalchi, grundare av Human Act Foundation, berättade om sin egen resa från barndomens Iran till utbildning, företagande och filantropi i Danmark. Utmaningen ligger i att förändra attityden hos människor. Hur skapar vi en vilja att ge tillbaka till samhället, sa Shalchi.

Jag tror inte på the self-made man. Vi är alla en del av det här samhället och vi måste agera tillsammans för att åstadkomma förändring. Filantropi är bra men räcker inte. Jag skulle gärna se ett globalt skattesystem. En procent skatt från de rikaste ger oss all finansiering vi behöver och det skulle inte skada någon.

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Djaffar Shalchi

Sist ut på scen var Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare i FN. Han lyfte både hot och möjligheter på vägen mot att möta de globala målen.

De främsta hoten är: Konflikter som blir svårare och svårare på grund av proxykrig, etniska och religiösa faktorer och geopolitiska spänningar mellan stora stater. Klimatet, det finns ingen planet B. Det är avgörande att vi mobiliserar näringslivet, civilsamhället, universiteten och regeringar. Polarisering, tonläget i våra samtal har hårdnat. Kompromisser och dialog är alltför sällsynt vilket suddar ut gråskalan, sa Eliasson.

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Jan Eliasson

Det stora hoppet är kvinnan. Vi kommer att se fullständig historisk jämlikhet inom några årtionden, i den processen går många utvecklingsländer före. Detta gynnar både kvinnor och män. Det andra hoppet är unga. Barn har en genuin och naturlig känsla för rättvisa och jämlikhet och stort engagemang. Det tredje hoppet är kunskap och utbildning och det fjärde hoppet internationellt samarbete och våra globala mål. Vi är alla utvecklingsländer!

Målen är vår handlingsplan för klimatmålet – SDG:s is the survival kit for humanity!, avslutade Eliasson.

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Jan Eliasson och H.K.H Prinsessan Sofia

 

https://www.facebook.com/entreprenorskapsforum/videos/553895552023981/?t=0

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>