En skatt på förbränning ger dyrare avfallshantering, inte bättre!

En skatt på förbränning ger dyrare avfallshantering, inte bättre! 1
I Sysavs kraftvärmeverk i Malmö produceras 60% av fjärrvärmen till Malmö och Burlöv.

En skatt på avfall till förbränning kommer inte att leda till ökad materialåtervinning, inte heller till att minska avfallsmängderna. Däremot kommer kommuner och företag få ökade kostnader. Regeringen borde snarare jobba för att införa en striktare kemikalielagstiftning och tillse att de produkter som sätts på marknaden ska vara möjliga att materialåtervinna, och därmed inte behöva förbrännas.

Regeringen meddelade i veckan i budgetpropositionen att en skatt på avfall till förbränning på 75 kr/ton införs redan i april 2020. Den höjs sedan stegvis till 125 kr/ton.

En skatt på avfall till förbränning har tyvärr ingen miljöstyrande effekt. Sysav, Avfall Sverige och i princip alla remissinstanser, inklusive regeringens egna myndigheter, är emot förslaget. Även regeringens utredning kom fram till att skatten inte är någon bra ide.

Sysav tar hand om restprodukter som samhället genererar. Med olika metoder så materialåtervinner Sysav och återför resurser till samhället i form av kvalitativa material som går att använda till nya produkter och ersätter jungfruliga material. Det som inte går att materialåtervinna, förbränns och blir till el och värme till Malmö och Burlövsborna, medan material som till exempel eternit, asbest, slam och askor, går till deponering.

Regeringen tror att materialåtervinningen kommer att öka genom skatten. Vi som arbetar i avfallsbranschen vet att så inte kommer bli fallet. Sorteringen förändras inte, inte heller produkternas utformning med en skatt i sista ledet. Däremot så vet vi att kostnaden för kommuner och företag kommer att öka.Om regeringen verkligen önskar en ökad materialåtervinning – då ska de lägga fokus på att reglera kemikalielagstiftningen och villkoren för de produkter som sätts på marknaden för att produkterna ska bli mer hållbara och även gå att reparera. Där finns mycket att göra för att öka materialåtervinningen, menar Sysav.

En annan viktig aspekt är att den miljötjänst som bland annat Sysav erbjuder, att ta emot och förbränna avfall som skulle deponerats i andra länder, också beläggs med skatt. Risken är stor att Sverige inte längre blir lika attraktivt då priserna ökar. Tyvärr kan detta leda till ökad deponering i Europa, istället för ökad materialåtervinning, vilket är sämre för klimatet.

Sysav ser dock positivt på att skattenivån höjs i steg samt att undantag görs för biobränsle, animaliska biprodukter och farligt avfall.

Men Sysav avvisar helt förslaget om ett särskilda undantag för avfall till utpekade förbränningsanläggningar. Det leder till snedvriden konkurrens.

Framgent så ser Sysav att mer fastighetsnära insamling av Förpackningar och Tidningar verkligen kan leda till ökad utsortering från restavfallet och därmed en ökad återvinning.

Related Articles