rispamio
Hem ENERGI Kallelse till årsstämma i ES Energy Save Holding AB

Kallelse till årsstämma i ES Energy Save Holding AB

Publicerat av: Redaktionen

Aktieägarna i ES Energy Save Holding AB, org.nr 559117-1292 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 31 augusti 2021, klockan 10.00 på adress Nitgatan 2, Alingsås.

Rätt att deltaga på stämman samt anmälan om deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 augusti 2021, dels senast den 23 augusti 2021 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Anmälan sker till ES Energy Save Holding AB ”Bolagsstämma”, Nitgatan 2, 441 38 Alingsås eller via e-post till info@energysave.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt även, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 23 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 25 augusti 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före stämmodagen, om det inte anges längre giltighetstid för fullmakten (högst fem år). Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman sändas till bolaget på den adress som anges för anmälan ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.energysave.se, eller sänds, på förfrågan, till aktieägare som så önskar.

INFORMATION OM ÅTGÄRDER AVSEENDE COVID-19 (CORONAVIRUSET)

ES Energy Save Holding AB ser det som ett viktigt tillfälle för aktieägarna att samlas och delta i beslutsfattandet kring Bolaget.

Under rådande omständigheter kommer vi dock att vidta ett antal åtgärder för att minska risken för smittspridning. Bolaget följer noga utvecklingen kring coronaviruset och följer de nationella och lokala riktlinjer och rekommendationer som utfärdas.

Med anledning av ovan avser Bolaget att hålla en kort och effektiv årsstämma för att i möjligaste mån begränsa kontakterna mellan stämmodeltagarna.

 • Samtliga deltagare ombeds att vidta försiktighetsåtgärder och åtfölja vid tidpunkten för årsstämman aktuella riktlinjer och rekommendationer. ES Energy Save Holding AB påminner här om möjligheten för aktieägare att delta via ombud. Fullmakt finns att ladda ned på Bolagets webbplats.
 • Ingen förtäring kommer att erbjudas.
 • Planerade anföranden begränsas i tid.
 • Årsstämman kommer att kunna följas som åhörare via denna länk och VD:s anförande kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida i efterhand. De aktieägare som önskar företräda sina aktier på årsstämman med rösträtt ska närvara fysiskt eller genom ombud.
 • Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare närvarar vid årsstämman i begränsad omfattning.

ES Energy Save Holding AB följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på webbplatsen inför årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut
  1. Om fastställelse av resultat- och balansräkning
  2. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Beslut om bemyndigande för riktad nyemission av aktier enligt styrelsens förslag
 11. Bolagsstämmans avslutande

8. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

rispamioFöreslås att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande: årligt arvode om 1,5 inkomstbasbelopp, till styrelseledamöter, årligt arvode om 2 inkomstbasbelopp till styrelseordföranden. Till de operativa ledamöterna Fredrik Sävenstrand och Christian Gulbrandsen utgår inget arvode. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

9. Val av styrelse och revisor

Föreslås omval av styrelseledamöterna Per Wassén, Inge Olausson, Bo Westerberg, Fredrik Sävenstrand och Christian Gulbrandsen. Leif Åkerblad har avböjt omval. Föreslås att Per Wassén väljs som styrelsens ordförande. Föreslås att auktoriserade revisorn Patrik Högström, till slutet av nästa årsstämma, omväljs till ordinarie revisor.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 966 950 nya aktier motsvarande en utspädning om tjugo procent.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner skall kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme, exempelvis i samband med strategiska förvärv av bolag och verksamheter som bolaget kan komma att genomföra och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget. För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>